HOME > 본당안내 > 오시는 길


ㅇ이대후문,연대⇒서대문우체국 하차
     770, 750A, 751, 607, 9602, 700, 672, 710, 163, 171, 172, 272, 370, 470, 601, 606, 708, 750B

ㅇ서강대, 연대 ⇒ 연희대우아파트앞 하차
     153, 110

ㅇ신촌 ⇒ 연희대우아파트앞 하차
     7611, 7713, 7726, 7727, 7728, 721, 270, 110, 730, 753, 7720, 153

ㅇ홍대전철역 2,8번 출구 ⇒ 연희대우아파트앞 하차
     7612, 7737, 760, 7739

ㅇ신촌전철역 3번출구 ⇒ 연희성당 하차
     마을버스 3, 4

ㅇ마포구청 ⇒ 서대문우체국 하차
     6714, 672, 607, 9602, 601, 606, 710, 163, 171, 172, 272

ㅇ모래내 ⇒ 서대문우체국 하차
     76, 76-1, 7613, 770, 773, 800, 750A,B, 751, 7713, 700, 370, 470, 708

ㅇ홍은동, 서대문구청 ⇒ 서대문우체국 하차
     7017, 153, 110, 7720, 마을버스 3,4번